August Strindberg: Det nya riket [The New Kingdom]