Anton Chekhov: Skazki Mel'pomeny. [Tales of Melpomene]