Dmitrii Vasil’evich Grigorovich: Proselochnye dorogi [The By-Ways]