Dmitrii Vasil’evich Grigorovich: Rybaki [The Fishermen]