Mikhail Aleksandrovich Sholokhov: Donskie rasskazy. [Tales from the Don]