Shūsaku Endō: Umi to dokuyaku. [The Sea and Poison]