Shūsaku Endō: Umi to dokuyaku [The Sea and Poison]