Aleksandr Zinov’ev: Filosofskie problemy mnogoznachnoi logiki [Philosphical Problems of Many-Valued Logic]