Aleksandr Zinov’ev: Voskhozhdenie ot abstraktnogo k konkretnomu [From the Abstract to the Concrete]