Aleksandr Zinov’ev: Voskhozhdenie ot abstraktnogo k konkretnomu. [From the Abstract to the Concrete]