Yasunari Kawabata: Yama no oto [The Sound of the Mountain]