Yasunari Kawabata: Yama no oto. [The Sound of the Mountain]