Yukio Mishima: Kamen no kokuhaku. [Confessions of a Mask]