Kobo Abe: “Kabe – Esu Karuma shi no hanzai” [“The Wall – The Crime of Mr. S. Karma”]