Ahmadou Kourouma: Le Forgeron, homme de savoir [The Blacksmith, man of knowledge]