Juliana Horatia Ewing: A Flat-Iron for a Farthing.