Konrad von Würzburg: Turnier von Nantes. [Tournament of Nantes]