Konrad von Würzburg: Turnier von Nantes [Tournament of Nantes]